جستجو در سايت

 
     
  LARCITY.IR  
 

تاج خروس

نام فارسي: تاج خروس

نام علمي:  Celosia L  

مورفولوژي : درميان گونه هاي تاج خروس كه درنواحي گرم آفريقاوآمريكاوآسياكشت مي شوند، گونه معروف آنهاc.argentea ميباشد.گل آذين آن پهن وچين چين و قطري برابر15-25 سانتي متردارد.ازنظرتجارتي آنهاراازروي رنگ زرد،صورتي،قرمز،آجري، بنفش،سفيد طبقه بندي ميكنند.وچون شبيه تاج خروس مي باشد،معروف به چهل تاج است.بيشتركوليتوارتورهايي كه براي كاشت مورداستفاده قرارميگيرند،قدكوتاه بوده يا داراي قدمتوسطي درحدود25-20  سانتي مترمي باشند.

نحوه كاشت وازدياد:  بذرتاج خروس درمنطقه لارستان دربهمن يااسفند درگلخانه يا كوش ملايم مي كارندوكشت آن بسيارظريف ودقيق است،به سرماحساس مي باشند،روي اين اصل معمولاً نشا كاري درفروردين ياارديبهشت به فاصله30-20 سانتي مترصورت ميگيرد.درموقع نشاكاري همزمان با آن بايد به خاك كود دامي داد. بوته هاي تاج خروس درمقابل كودهاي شيميائي حساس بوده وخيلي زودآسيب مي بينند.

كاربرد: اين گياه رامي توان درباغچه ها،درگلدان وباكس ها،كناراستخر به صورت گروهي كشت نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
Home | Contact us | جستجو در سايت | ارسال به دوستان
Copyright © 2004 - 2004. Larcity.ir . All rights reserved
Powered.By : SetarehSorkh web designer group